کوپلینگ دنده ای

طراحی کوپلینگ دنده ای
برای اتصال دو شافت دوار، انتقال گشتاور، توان و دوران می‌توان از کوپلینگ دنده ای استفاده نمود. این نوع کوپلینگ می‌تواند همزمان نا‌هم‌محوری‌های شعاعی، زاویه‌ای و یا ترکیب آنها را در بین دو محور تا حد امکان تحمل و جبران نماید.
نا‌هم‌محوری بین دو محور به علت نیروهای دینامیکی و انبساط قطعات به دلیل حرارت ناشی از کار ماشین آلات به وجود می‌آیند.
کوپلینگ دنده ای شامل ۲ قطعه اصلی می‌باشد. یک نافی با دنده خارجی (hub) و یک عدد رینگ با دنده داخلی (sleeve) که برای تحمل ناهم‌محوری بایستی در ماشینکاری دنده‌ها ، منحنی اینولوت و تحدب در پروفیل و سر دنده اجرا گردد. این امر باعث کاهش پروسه تنظیمات هم محوری و افزایش ظرفیت قابل تحمل نیرو توسط دندانه‌ها می‌گردد.
کوپلینگ دنده ای
اهمیت ماشینکاری اینولوت دنده ها

ایجاد تحدب در عرض دنده بر روی منحنی اینولوت (crowned flank) ، تحدب در سر و ته دنده (crowned tip & crowned root) و پخ های دندانه‌ها (crowned chamfers) از پارامترهای مهم در ماشینکاری نافی می‌باشند.

به دلیل تحدب در عرض یا پهلو دنده ضخامت مرکز دندانه از سایر قسمت‌ها بیشتر بوده که این امر باعث افزایش سطح درگیری دندانه‌ها برای گشتاور های بالا شده و باعث درگیری تعداد دندانه‌های بیشتری برای یک زاویه مشخص می‌گردند.
 توزیع بار بیشتر در وسط دندانه که دارای ضخامت بیشتری است صورت می‌پذیرد. همچنین باعث حذف تمرکز تنش در انتهای دندانه و توزیع بار بهینه در عرض دندانه و تحمل انواع نا‌هم‌محوری با حداقل لقی می‌گردد.
کروی بودن سر و  ته دنده‌ها  باعث حرکت دادن دقیق پوسته با حفظ هم مرکزی طبق سیستم گوی و کاسه می‌گردد. این امر باعث میشود لقی قطری رینگ (sleeve) به حداقل رسیده و بطور فیزیکی رینگ در مرکز قرار گرفته تا تحت انواع بارگذاری و ناهم‌محوریها مشخصه‌های تعادل دینامیکی خوبی حاصل گردد.

منحنی اینولوت
ساخت کوپلینگ دنده ای
پخهای سر دنده نیز باعث حذف تداخل دندانه‌های نافی با fillet دندانه های رینگ (sleeve)می‌گردد. این امر باعث می‌گردد تا دندانه‌های نافی و رینگ طبق منحنی اینولوت با هم درگیر شوند و آزادی عمل در قبال ناهم محوری تضمین گردد.
این نوع کوپلینگ ها همچنین می‌توانند در دورهای بالا بدون لرزش و ارتعاش بالا چرخش کنند. برای کارآیی بهتر مونتاژ دقیق و بالانس پیشنهاد می‌گردد.
جهت طراحی و ساخت انواع کوپلینگ دنده ای با ما تماس بگیرید.
کوپلینگ دنده ای